Kamis, 09 Oktober 2008

ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ Dan Berkah Makanan

Abdurrahman bin Abu Bakar bertutur, "Abu Bakar beserta seorang tamu atau beberapa orang tamu datang ke rumah. Sebelumnya pada sore hari mereka berada di rumah Nabi SAW. Ketika Ayahku tiba, ibuku berkata, 'Aku tidak bisa menjamu tamumu.' Abu Bakar bertanya, 'Apakah kamu tidak mempunyai makanan untuk makan malam?' Isteri Abu Bakar berkata, 'Kami tidak sanggup memberi makan tamu itu atau para tamu itu …'

Kemudian Abu Bakar marah, kesal dan bersumpah tidak akan memberi makan isterinya. Lalu aku bersembunyi. Abu Bakar memanggil, 'Wahai Ghuntsur.' Isteri Abu Bakar juga ber-sumpah tidak memberi makan Abu Bakar sebelum Abu Bakar memberi makan dirinya.

Abu Bakar berbisik, 'Sepertinya sumpah serapah ini datang dari setan.'
Kemudian Abu Bakar berdoa kepada Allah memohon ma-kanan, (tiba-tiba makanan tersebut menjadi banyak) Lalu dia makan begitu juga para tamu. Setiap kali mereka menyantap, makanan itu semakin bertambah lebih banyak.

Abu Bakar berkata, 'Wahai saudariku dari bani Firas, Lihatlah, apa yang terjadi pada makanan ini?'

Isterinya menjawab, 'Aku sangat bahagia, makanan ini men-jadi lebih banyak dari sebelum kita memakannya.' Kemudian mereka semua makan dan mengirim sebagian makanan itu kepada Rasulullah SAW.

Diriwayatkan pula bahwa beliau SAW menyantap sebagian makanan tersebut. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 6141; Muslim, 2057; Ahmad, 1/197)

Tangisan Abu Darda , Cahaya Hikmah Dan Penerang Iman

Ia acapkali berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik amal kalian, yang terbaik di sisi Pencipta kalian, yang lebih meninggikan derajat kalian, dan lebih baik daripada dirham dan dinar?!" Mereka pun segera bertanya kepadanya, "Apakah itu, wahai Abu Darda'?" Ia menjawab, "Berdzikir kepada Allah... dan sung-guh berdzikir kepada Allah itulah yang terbesar."

Sejak ia masuk Islam dan iman masuk ke dalam hatinya, sedangkan ia bersama Rasulullah SAW, ia belajar dari beliau, dan berjihad bersamanya hingga kemenangan dari Allah datang. Ia menempati "mihrab hikmah" dan menadzarkan hidupnya untuk menyebarkan hakikat dan keyakinan.

Ia menetapi keimanannya. Ia berbuat sesuai keimanan dalam hal tekad, kesadaran dan keagungan. Hingga ia mencapai tingkat kejujuran yang kuat, tingkatan orang-orang yang shalih. Ia bermunajat kepada Tuhannya seraya membaca ayat-Nya, "Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam'." (Al-An'am: 162).

Abu Darda' berkata dalam hadits tentang dirinya, "Aku masuk Islam bersama Nabi a, sedangkan aku seorang pedagang. Aku ingin agar ibadah dan perniagaan berkumpul padaku, tetapi keduanya tidak bisa berkumpul. Akhirnya, aku tinggalkan perniagaan dan bergiat untuk beribadah. Hari ini aku tidak gembira bila aku berdagang lantas aku mendapatkan keuntungan 300 dinar setiap harinya. Bahkan seandainya kedaiku berada di pintu masjid. Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak berkata kepada kalian bahwa Allah mengharamkan jual beli, tetapi aku ingin agar aku bersama golongan orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah."

Ketika Qubrus ditaklukkan dan harta rampasan perang diangkut ke Madinah, orang-orang melihat Abu Darda' RA menangis. Orang-orang mendekatinya dengan tercengang untuk bertanya kepadanya, dan yang mengajukan pertanyaan kepadanya ialah Jubair bin Nufair. Ia bertanya kepadanya, "Wahai Abu Darda', apakah yang membuatmu menangis pada hari di mana Allah memuliakan Islam dan pemeluknya?" Abu Darda' menjawab, "Kasihan kamu, wahai Jubair. Betapa hinanya manusia, ketika mereka meninggalkan perintahNya. Dulu mereka adalah bangsa yang jaya, memiliki raja. Tapi karena mereka meninggalkan perintah Allah, maka mereka menjadi seperti yang kamu lihat."

Dari sini ia mengemukakan alasan kekalahan yang demikian cepat yang dialami pasukan kaum muslimin di negeri-negeri yang telah ditaklukkan. Dari sini sebenarnya ia khawatir jika kaum muslimin mengalami hari-hari seperti itu.

Para sahabatnya menjenguknya pada saat ia sakit, ternyata mereka menjumpainya sedang tidur di atas tempat tidur yang terbuat dari kulit. Mereka berkata, "Kalau kamu suka, kamu akan mendapatkan tempat tidur yang lebih baik dan lebih nyaman." Ia menjawab, "Negeri kami di sana, untuknya kami mengumpulkan dan kepadanya kami akan kembali. Kami akan berangkat ke sana, dan kami berbuat untuknya."

Di masa kekhalifahan Imam Syahid Utsman bin Affan RA, Mu'awiyah RA menjabat sebagai gubernur Syam. Sesuai keinginan Khalifah, Abu Darda' RA mau menjabat sebagai Qadhi Syam pada saat itu adalah sebuah peradaban yang melimpah dengan kesenangan dan kenikmatan hidup. Tapi Abu Darda' RA berdiri dengan kukuh menghadapi semua orang yang tergoda oleh kesenangan duniawi. Sepertinya penduduk Syam merasa terganggu dengan nasihat-nasihat Abu Darda' yang selalu menyuruh mereka untuk meninggalkan harta dan kekayaan mereka. Abu Darda' RA mengumpulkan mereka dan berkhutbah di tengah-tengah mereka, "Wahai penduduk Syam, kalian adalah saudara seagama, tetangga senegeri, dan penolong dalam menghadapi para musuh. Tetapi mengapa aku melihat kalian tidak punya rasa malu?! Kalian mengumpulkan apa yang tidak kalian makan, membangun apa yang tidak kalian huni, mengharapkan apa yang tidak kalian capai. Generasi-generasi sebelum kalian mengumpulkan harta yang sangat banyak, berharap sangat tinggi, dan membangun dengan sangat kukuh. Lantas apa yang mereka kumpulkan itu menjadi sia-sia, harapan mereka hanya tipuan, dan rumah-rumah mereka menjadi kuburan. Mereka adalah kaum 'Ad yang memenuhi antara Adn hingga Aman dengan harta benda dan anak-anak." Kemudian ia berkata dengan ejekan, "Siapakah yang mau membeli peninggalan kaum 'Ad kepadaku seharga dua dirham?"

Abu Darda' RA memuliakan ulama yang gemar beramal dan ia sangat menghormati mereka. Ia pernah berdoa kepada Tuhannya dengan ucapan, "Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kutukan (laknat) hati para ulama kepadaku." Ditanyakan kepadanya, "Bagaimana hati mereka melaknatmu?" Ia menjawab, "Hati mereka tidak menyukaiku."

Inilah Abu Darda' RA yang zuhud, ahli ibadah dan banyak bertaubat. Dialah orang yang ketika manusia memuji ketakwaannya dan memohon doanya, maka ia memberi jawaban kepada mereka dengan ketawadhu'an yang kukuh, "Aku tidak bisa berenang dengan baik, dan aku takut tenggelam."

Dengan semua ini, dia mengira tidak bisa berenang dengan baik?! Tetapi adakah yang mengherankan. Engkau adalah didikan Rasulullah SAW, murid al-Qur'an, putra Islam pertama, serta sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq RA, al-Faruq Umar bin al-Khaththab RA, Imam Syahid Utsman bin Affan RA dan Imam Ali bin Abi Thalib RA.

(Dinukil dari Rijal Haula ar-Rasul SAW, hal. 244-251)

Tangis 'Aisyah RHA Saat Peristiwa Haditsul Ifki (Kabar Burung)

Al-Qasim menuturkan, "Jika aku pergi, maka aku mampir terlebih dahulu ke rumah Aisyah untuk mengucapkan salam kepadanya. Suatu hari aku pergi, ternyata ia berdiri dalam keadaan bertasbih dan membaca firman Allah SWT, 'Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari adzab neraka.' (Ath-Thur: 27).

Ia berdoa dan menangis seraya mengulang-ulang ayat tersebut, sehingga aku jemu berdiri, lalu aku pergi ke pasar untuk keperluanku. Kemudian aku kembali, ternyata ia masih berdiri seperti sediakala dalam keadaan shalat dan menangis."*

Itulah Aisyah Ummul Mukminin RHA yang dizhalimi orang-orang muslim menurut zhahirnya, padahal mereka sebenarnya adalah kaum munafik, dalam peristiwa berita dusta yang nyaris menghancurkan rumah tangga Nabi SAW dalam peristiwa yang menyakitkan dari pihak kaum munafik dan kaum yang berakhlak buruk yang tidak memperhatikan bahwa dia adalah istri Nabi SAW dan bahwa dia dizhalimi, padahal dia lebih suci daripada mereka. Tetapi ini adalah fitnah yang sepanjang zaman selalu menampakkan bisa dan kuman yang ingin mencemari orang-orang bersih dan orang-orang baik secara zhalim dan dusta. Tetapi orang yang dizhalimi tidak bisa berbuat apa-apa selain menuju dan bersandar ke haribaan Allah SWT. Berapa banyak kita mendengar manusia hina memfitnah orang-orang baik dengan tuduhan dusta padahal mereka terbebas dari semua tuduhan tersebut, kecuali karena mereka kaum yang shalih, mendapatkan taufik dan meraih kesuksesan. Manusia yang hina, mereka sebenarnya bukanlah manusia, tetapi setan pengecut yang dengki dan hasad terhadap setiap orang yang diberi taufik oleh Allah SWT. Orang-orang yang mengigau ini tidak mempunyai senjata kecuali memberitakan melalui berbagai surat kabar kaum sekuler yang hina seperti mereka. Mereka lupa bahwa Allah SWT Memberikan balasan lagi Mahaperkasa, Dia menangguhkan dan bukan membiarkan. Mahabenar Allah, ketika berfirman, "Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan." (Thaha: 61).

Dusta adalah senjata kaum pengecut, kaum munafik, dan manusia yang hina. Karena itu, Aisyah SAW menangis siang malam, karena masalahnya sungguh menyakitkan, mengapa orang yang tidak bersalah dan tidak pernah menyakiti siapa pun dituduh.

Lebih terkutuk dari kezhaliman ini adalah menuduh berzina wanita yang baik-baik lagi beriman. Kemudian datang pembebasan terhadap Ummul Mukminin Aisyah SAW dari atas tujuh langit di dalam al-Qur'an yang akan selalu dibaca hingga Hari Kiamat, sehingga setiap munafik lagi pendusta terdiam. Demikianlah Ummul Mu'minin terbebas dari berita dusta yang ditebarkan oleh kaum munafik yang tidak menginginkan ke-baikan tetapi menginginkan fitnah. Bagi Merekalah hukuman di dunia dan akhirat, serta mereka diancam al-Qur'an dengan adzab yang pedih. Mahabenar Allah SWT, ketika berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagimu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya adzab yang besar." (An-Nur: 11)

Demikianlah air mata Ummul Mukminin Aisyah RHA tumpah demi mengharapkan pahala dan berlindung kepada Dzat yang tiada tempat berlindung kecuali kepadaNya... sehingga dia mendapatkan pembebasan dari Allah SWT.

CATATAN:

* as-Samth ats-Tsamin fi Manaqib Ummahat al-Mu'minin, Abu al-Abbas Ahmad ath-Thabari, hal. 90

Jasad Penghafal Al Quran Ditemukan Utuh

JOMBANG .Warga Dusun Bangunrejo Desa Gondek Kec Mojowarno geger. Pasalnya, salah satu warga menemukan salah satu jasad yang berumur 28 tahun itu masih utuh. Penemuan jasad yang diketahui bernama Mbok Raki itu pertama kali ditemukan Sutaji.

Saat itu ia sedang membersihkan salah satu saluran irigasi di sawah. Ia tiba-tiba dikejutkan adanya jenazah yang longsor akibat saluran air yang menggerus itu.

“Awalnya saya kaget. Apalagi jenazah itu masih tampak utuh dengan balutan kain kafan yang masih menempel,” kata Sutaji.

Setelah ia teliti, ternyata jenazah tersebut berasal dari salah satu makam yang di batu nisannya tertulis nama Mbok Raki. Dari sana dia baru sadar, jika Mbok Raki itu telah meninggal 28 tahun yang lalu karena sakit yang dideritanya.

Beberapa warga juga memastikan jika jasad tersebut adalah Mbok Raki. Tak hanya warga saja yang ikut memastikan, sejumlah keluarga Mbok Raki juga sempat menilik jasad yang masih utuh tersebut. “Keluarganya juga yakin, jika jasad itu adalah Mbok Raki,” terangnya.

Iapun akhirnya tak heran dengan kondisi jasad yang masih utuh itu. Pasalnya, Mbok Raki dikenal dengan ibu yang gemar membaca Al-Quran semasa hidupnya. Bahkan, ia bisa menghafal seluruh isi Al Quran. “Memang dia hafidho (hafal al Quran). Pantas saja jenazahnya masih utuh meski puluhan tahun sudah dikuburkan,” paparnya.

Tak pelak, jenazah Mbok Raki ni menjadi tontonan beberapa warga yang ingin memastikan keajaiban para penghafal Al Quran itu. Namun salah satu keluarga Mbok Raki meminta agar jenazah salah satu keluarganya tersebut kembali dimakamkan.

Asmirin salah satu cucu Mbok Raki mengatakan, selama hidup neneknya tersebut memang rajin membaca Al Quran. Bahkan neneknya tersebut sempat mengajarkan bagaimana menghafal seluruh isi kitab suci agama Islam itu. “Tapi tak sampai selesai, beliau sudah meninggal,” kata Asmirin sembari langsung ikut mengubur kembali jenazah neneknya itu. (Tritus Julan/Sindo/ahm)
(SUMBER: www.okezone.com . Rabu, 6 Februari 2008 - 21:04 WIB)

Doa Seorang UWAIS AL-QARNI

Rabi’ bin Khutsaim berkata, "Aku pergi ke tempat Uwais al-Qarni, aku mendapati beliau sedang duduk setelah selesai menunaikan shalat Shubuh."

Aku berkata (pada diriku -pent), "Aku tidak akan mengganggunya dari bertasbih. Setelah masuk waktu Zhuhur, beliau mengerjakan shalat Zhuhur. Dan begitu masuk waktu Ashar beliau shalat Ashar. Selesai shalat Ashar beliau duduk sambil berdzikir hingga tiba waktu Maghrib. Setelah shalat Maghrib beliau menunggu waktu Isya’, kemudian shalat Isya’.

Selesai shalat Isya’ beliau mengerjakan shalat hingga menjelang Shubuh. Setelah shalat Shubuh beliau duduk dan tanpa sengaja tertidur. Tiba-tiba saja beliau terbangun. Ketika itu aku mendengar dia berkata, "Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari mata yang senang tidur, dan perut yang tidak merasa kenyang."

safinah dan abu harits

Safinah Maula Rasulullah SAW berkata, "Ketika itu aku menumpang perahu, tak ku sangka perahuku pecah. Aku menyelamatkan diri dengan menaiki salah satu papan perahu itu. Tiba-tiba angin kencang melemparkanku hingga aku berada dalam hutan yang dihuni seekor singa. Singa tersebut menghampiriku, maka aku berkata kepadanya, ’Wahai Abu Harits –julukan untuk singa– aku ini Maula Rasulullah SAW.’

Kemudian kepalanya mengangguk, dia mendekatiku lalu mendorong-dorongku dengan bahunya hingga keluar hutan. Aku dihantarkan sampai ke pinggir sebuah jalan. Setelah itu singa mengaum. Sepengetahuanku ia mengucapkan selamat tinggal. Demikianlah akhir pertemuanku dengan seekor singa."

(SUMBER: 99 KISAH ORANG SHALIH, seperti dinukil dari al-Isti’ab, 2/684)

ahlul mahabah

Ahmad bin Abu al-Hawari berkata, "Ketika aku menemui Abu Sulaiman ad-Darani, ia sedang menangis."

Kemudian aku bertanya, "Saudaraku, apa yang membuatmu menangis?"

Dia menjawab, "Wahai Ahmad, Ahlul mahabbah (orang-orang yang saling mencintai), jika hari menjelang malam, ia mulai membentangkan telapak kaki mereka (berdiri mengerjakan shalat), air mata mereka membasahi pipi pada saat ruku’ dan sujud. Ketika itu Allah q menyaksikan mereka dan memanggil, ’Wahai Jibril, berdasarkan penglihatanku, siapakah yang sedang membaca firman-firmanKu dengan penuh kenikmatan itu dan kemudian istirahat untuk bermunajat kepadaKu? Sesungguhnya Aku mengawasi mereka, mendengar perkataan, keluhan, kerin-duan dan tangis mereka! Panggillah dan tanyakan kepada mereka, ’Mengapa mereka berputus asa sebagaimana yang Aku lihat, apakah telah datang seseorang kepada kalian yang menyampaikan berita bahwa seorang kekasih akan menyiksa kekasihnya dalam bara api? Jika perbuatan kejam seperti itu, tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia yang hina terhadap kekasihnya, maka apakah layak sekiranya dilakukan oleh Allah Yang Maha memiliki segala sesuatu dan Mahamulia?! Maka demi kemuliaanKu, aku bersumpah, sungguh aku akan memberi hadiah kepada mereka, ketika menemuiku pada hari Kiamat kelak yakni akan aku singkapkan WajahKu yang mulia di ha-dapan mereka, aku melihat mereka, demikian pula mereka dapat memandangKu langsung.’

Wahai Ahmad, jika kejadiannya seperti itu, apakah engkau masih akan mencelaku ketika aku menangisi keterlambatanku dari rombongan Ahlul mahabbah tersebut?"

(SUMBER: 99 Kisah Orang Shalih, sebagai yang dinukil dari kitab al-Mawa’idh Wal Majalis, 239)